Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Met ingang van 1 oktober 2021 zullen er nieuwe regels van kracht zijn die de hefboom maximeren op vooraf vastgestelde niveaus op het moment dat u een positie aan wilt gaan. Lees hier meer informatie..

Navigatie

FAQ

Wat is een Booster?

Met een Booster kunt u met een hefboom inspelen op de bewegingen van de onderliggende waarde. Als u een stijging van de onderliggende waarde verwacht dan koopt u een Booster Long. Bij een verwachte daling koopt u een Booster Short. Er zijn Boosters op tal van onderliggende waarden. Voorbeelden zijn: de AEX-Index, de DAX-Index, de S&P 500, goud, zilver, de euro/dollar wisselkoers maar ook een aantal individuele aandelen. Omdat u met een Booster kunt profiteren van koersstijgingen en –dalingen is het een beleggingsproduct dat zowel in een positief als in een negatief beursklimaat bruikbaar is. Twee belangrijke verschillen met Turbo's zijn dat er bij Boosters geen verschil is tussen het stop loss- en financieringsniveau en dat bij Boosters de restwaarde altijd nul is. Een overzicht van de verschillen en verdere uitleg van de kosten, risico's en werking van Boosters vindt u in de Boosterbrochure en het prospectus en de definitieve voorwaarden van elke Booster. Boosters zijn risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico’s verbonden en de belegger dient zich te realiseren dat hij zijn belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk kan verliezen. Daarnaast loopt hij of zij kredietrisico op de uitgevende instelling.

De kenmerken van een Booster:

 • Mogelijkheid om met een hefboom in te spelen op koersstijgingen of –dalingen;
 • Boosters hebben geen vaste afloopdatum en een financieringsniveau dat gelijk is aan het stop loss-niveau. Beide niveaus worden dagelijks aangepast;
 • Hoog risico: Bij het bereiken van het stop loss-niveau verliest u altijd uw volledige inleg (de restwaarde is altijd 0 euro);
 • Een Booster is alleen geschikt voor zeer actieve en ervaren beleggers met een zeer hoge risicoacceptatie;
 • Verhandelbaar op Euronext Amsterdam en op CATS.

Lees voor meer informatie over de kosten, werking en risico's van Booster de Booster brochure, het prospectus en de definitieve voorwaarden.

Voor wat voor beleggers zijn Turbo's en Boosters geschikt?

Turbo's en Boosters zijn risicovolle product en daarom niet geschikt voor iedere belegger. Het is van belang dat u de kenmerken en risico’s van dit product begrijpt voordat u een beleggingsbeslissing neemt, lees hiervoor de algemene Turbo of Booster brochure, het prospectus en de definitieve voorwaarden.

Tevens dient u zorgvuldig af te wegen of Turbo’s of Boosters geschikt zijn voor u gezien uw ervaring, beleggingshorizon, overige beleggingen, financiële positie, risico-bereidheid en andere relevante omstandigheden. In geval van twijfel, dient u professioneel advies in te winnen.

Deze website dient slechts ter informatie en is geen aanbieding of een uitnodiging tot het doen van een aanbieding van Turbo’s of Boosters. Het aanbod van Turbo’s en Boosters vindt uitsluitend plaats op basis van het basisprospectus, eventuele bijbehorende supplementen en de definitieve voorwaarden. De beslissing om een Turbo of Booster te kopen moet dan ook op basis van deze documenten worden gemaakt. Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar via www.bnpparibasmarkets.nl.

Hoe koop of verkoop ik Turbo's en Boosters?

Turbo’s en Boosters zijn in principe verkrijgbaar via alle banken en/of brokers die toegang hebben tot Euronext Amsterdam. Daarnaast zijn Turbo’s en Boosters bij Binck Bank en Alex Vermogensbank (uitsluitend) verhandelbaar op het handelsplatform CATS. CATS is een handelsplatform dat eigendom is van Börse Stuttgart en Citibank en faciliteert de directe handel tussen beleggende klanten van banken of brokers en aangesloten market makers. Kijk op www.bnpparibasmarkets.nl voor meer uitleg over de wijze waarop u tot koop / verkoop van een Turbo of Booster kunt overgaan bij uw eigen bank en/of broker. Op de productpagina van elke product vindt u de handelstijden.

Op welke onderliggende waarden kan ik een Turbo's en Boosters kopen?

Er zijn inmiddels ruim 2.000 Turbo’s en Boosters op meer dan 200 onderliggende waarden variërend van indices, aandelen en grondstoffen tot valuta. Zo kunt u altijd een markt vinden die in beweging is. Op www.bnpparibasmarkets.nl vindt u het actuele overzicht van de diverse onderliggende waarden.

Wat is het zogenaamde financieringsniveau van een Turbo en Booster?

Bij een Turbo investeert u slechts een gedeelte van de waarde van de onderliggende waarde. De rest financiert BNP Paribas voor u. Het door BNP Paribas gefinancierde gedeelte wordt het financieringsniveau genoemd. Over het algemeen betaalt u rente over dit financieringsniveau. Als de marktrente hoog is, kan het bij een Turbo Short ook voorkomen dat u rente ontvangt. De financieringskosten of -opbrengsten worden in de waarde van een Turbo verwerkt door op dagbasis het financieringsniveau aan te passen. Bij Turbo’s Long zal het financieringsniveau oplopen gedurende de tijd als gevolg van de financieringskosten. Dit heeft een waarde dalend effect op de Turbo. Bij Turbo’s Short zal het financieringsniveau dalen gedurende de tijd als gevolg van financieringskosten maar oplopen gedurende de tijd indien er sprake is van financieringsopbrengsten. U kunt de actuele financieringskosten of -opbrengsten vinden op de productpagina van elke Turbo op www.bnpparibasmarkets.nl.

Wat gebeurt er met een Turbo of Booster als een aandeel ex-dividend gaat?

Op de handelsdag waarop het aandeel van het betreffende bedrijf ex-dividend noteert, zal BNP Paribas dividenden na mogelijke aftrek van eventuele belastingen in mindering brengen op het financieringsniveau. Voor Turbo’s (en Boosters) uitgegeven vanaf 9 juli 2018 bedraagt de toepasselijke dividendbelasting in principe 15% voor alle Turbo’s Long op aandelen en indices. Bij een Turbo Long met een ratio van 1 op een in euro genoteerd aandeel betekent dit dat een dividend van 1 euro wordt verwerkt door het financieringsniveau met 0,85 euro te verlagen. Bij Turbo's Short wordt het financieringsniveau altijd met 100% van het dividend verlaagd. Dit werkt bijvoorbeeld bij Turbo’s op de populairste onderliggende waarde, namelijk de AEX-Index, als volgt: wanneer een aandeel dat opgenomen is in de AEX-Index dividend uitkeert, wordt dit omgerekend in een aantal AEX punten op basis van de grootte van het dividend en de weging van het aandeel in de AEX. Bij AEX Turbo’s Long wordt vervolgens het financieringsniveau verlaagd met 85% van het dividend (in AEX indexpunten) en bij AEX Turbo’s Short wordt het financieringsniveau met 100% van het dividend (in AEX indexpunten) verlaagd. Dit verschilt per onderliggende waarde. Zo is de DAX- Index een zogenaamde Total Return Index, wat wil zeggen dat dividenden in de index herbelegd worden. Een dividend leidt dus niet tot een verlaging van de index. Er moet echter wel dividendbelasting worden ingehouden. Dat leidt ertoe dat bij Turbo’s Long op de ex-dividend datum de dividendbelasting, omgerekend in indexpunten, bij het financieringsniveau opgeteld wordt. Bij Turbo’s Short op de DAX zal er geen aanpassing plaatsvinden. Bij Turbo's op individuele aandelen en Turbo's op indices wordt vervolgens direct ook het stop loss-niveau aangepast op basis van het nieuwe financieringsniveau. Bij Turbo's op indices uitgegeven voor 9 juli 2018 wordt het stop loss-niveau vervolgens pas weer op de 15e van de maand aangepast. Bij alle Boosters wordt direct ook het stop loss-niveau aangepast (gelijk aan het nieuwe financieringsniveau).

Wat is een stop loss-niveau?

Elke Turbo en Booster heeft een stop loss-niveau. Als de onderliggende waarde dit niveau bereikt of passeert, wordt de Turbo beëindigd en afgewikkeld en ontvangt u binnen enkele dagen de eventuele restwaarde. Bij Boosters is de restwaarde altijd nul (er is nooit een restwaarde). De restwaarde bij Turbo’s wordt in de periode van drie handelsuren direct volgend op het bereiken van het stop loss-niveau door BNP Paribas vastgesteld op basis van de koersen in de onderliggende waarde in die periode waarop BNP Paribas de positie heeft kunnen sluiten. Een belegger in Turbo's weet dus van te voren niet op welk niveau de positie kan worden gesloten en wat de eventuele restwaarde zal zijn. In het slechtste geval is de restwaarde 0 euro, u kunt dus nooit meer verliezen dan uw inleg.

Naarmate de koers van de onderliggende waarde dichter bij het stop loss-niveau ligt, is de kans groter dat het stop loss-niveau daadwerkelijk geraakt wordt. Voor de meeste onderliggende waarden zijn Turbo’s met verschillende stop loss-niveaus beschikbaar. U kunt in het assortiment een Turbo of Booster kiezen met een stop loss-niveau dat past bij uw mate van risicoacceptatie.

Het stop loss-niveau van Turbo’s kan alleen bereikt worden gedurende de handelstijden van de onderliggende waarde. Dat betekent dat als de onderliggende waarde verhandeld wordt buiten de openingstijden voor de betreffende Turbo of Booster op Euronext Amsterdam of CATS, het stop loss-niveau bereikt kan worden en de Turbo of Booster zal worden beëindigd. Andersom kan de situatie zich voordoen dat de onderliggende waarde niet verhandeld wordt tijdens de openingstijden van de Turbo of Booster. In dat geval kan het stop loss-niveau niet bereikt worden maar kan het zijn dat de handel in de betreffende Turbo of Booster beperkt of zelfs onmogelijk is. De openingstijden kunt u vinden op de productpagina van elke Turbo en Booster.

In principe wordt het stop loss-niveau eens per maand aangepast op basis van het actuele financieringsniveau. Hiermee wordt vermeden dat het dagelijkse wijzigende financieringsniveau te dicht bij het stop loss-niveau komt te liggen. Bij Turbo’s op individuele aandelen kan het stop loss-niveau ook op ex-dividend data worden aangepast. Ook bij Turbo’s op indices uitgegeven na 9 juli 2018 wordt het stop loss-niveau op ex-dividend datum aangepast. Dat betekent dat in sommige gevallen het stop loss-niveau vaker dan eens per maand wordt aangepast. Daarnaast kan bij Turbo’s met als onderliggende waarde een future het stop loss-niveau worden aangepast wanneer de onderliggende future verandert.

In tegenstelling tot Turbo’s hebben futures een vaste afloopdatum. Voordat de afloopdatum van de onderliggende future wordt bereikt, wordt deze vervangen door een nieuwe, future met latere afloopdatum. Wanneer de onderliggende future verandert, wordt het financieringsniveau aangepast op basis van het koersverschil tussen de oude en de nieuwe future. Vervolgens wordt op basis het nieuwe financieringsniveau het stop loss-niveau berekend.

Wat zijn de bied- en laatprijzen van een Turbo of Booster?

De prijs waarvoor BNP Paribas bereid is een Turbo of Booster te kopen wordt de ‘biedprijs’ genoemd en de prijs waarvoor BNP Paribas bereid is een Turbo of Booster te verkopen wordt de ‘laatprijs’ genoemd. De bied- of laatprijzen afgegeven door BNP Paribas worden gebaseerd op de koers van de onderliggende waarde of een referentiekoers. Ter illustratie: Euronext geeft elke 15 seconden een nieuwe koers in de AEX af, maar BNP Paribas berekent op basis van AEX futures doorlopend een AEX referentiekoers om continu prijzen in AEX Turbo’s af te kunnen geven. Dit kan ook het geval zijn bij andere onderliggende waarden dan de AEX. Ook bij Turbo’s waarbij de beurs waarop de onderliggende waarde noteert, gesloten is, wordt op basis van futures en andere relevante onderliggende waarden een referentiekoers berekend. Deze referentiekoers kan afwijken van de laatste officiële koers in deze onderliggende waarde. Het stop loss-niveau kan niet bereikt worden op basis van een referentiekoers, maar alleen op basis van de officiële koersen van de onderliggende waarde.

Het feit dat Turbo’s afgeleide producten zijn, betekent dat niet noodzakelijkerwijs elke koerswijziging in de onderliggende waarde tot een update van de bied- en laatkoersen in de Turbo zal leiden.

Het verschil tussen de bied- en laatprijzen wordt de spread genoemd. De bied- en laatprijzen, spread en de hoeveelheid Turbo’s die BNP Paribas bereid is te kopen of verkopen worden door BNP Paribas bepaald aan de hand van onder andere de volgende factoren:

 • de waarde of toepasselijke referentiekoers;
 • vraag en aanbod in de Turbo en de onderliggende waarde;
 • onzekerheid en beweeglijkheid van de markt; en
 • de openingstijden van de beurs waarop de onderliggende waarde(n) wordt verhandeld.

Hebben Turbo's en Boosters een afloopdatum?

Turbo’s en Boosters hebben geen vooraf vastgestelde afloopdatum maar blijven in principe voortbestaan op de beurs totdat het stop loss-niveau wordt geraakt. Naarmate een positie in Turbo’s of Boosters langer wordt aangehouden, neemt de kans toe dat het stop loss-niveau wordt geraakt. Deze kans is ook groter bij een hogere hefboom. De kans dat het stop loss-niveau wordt geraakt is ook afhankelijk van de beweeglijkheid (volatiliteit) van de koers van de onderliggende waarde. Gedurende de tijd kan die beweeglijkheid veranderen. Een afname van de beweeglijkheid van de koers van de onderliggende waarde op de beurs betekent dat de kans dat het stop loss-niveau wordt bereikt afneemt, terwijl vice versa geldt dat een toename in de beweeglijkheid leidt tot een toename van de kans dat het stop loss-niveau wordt bereikt.

Hoe kan ik de verschillende Turbo's en Boosters herkennen?

Het kenmerk van de Turbo dat gedurende de gehele looptijd niet zal wijzigen, is de ISIN-code. Aan de hand van deze code kunt u uw Turbo terugvinden. Daarnaast speelt het stop loss-niveau een belangrijke rol in de naamgeving van de Turbo.

Een Turbo Long op de AEX met een stop loss-niveau van bijvoorbeeld 340 wordt de ‘AEX Turbo Long 340’ genoemd. Dit wordt afgekort als ‘AEX TL 340’. ‘TL’ staat voor Turbo Long (Turbo Short wordt afgekort met ‘TS’). Wanneer het stop loss-niveau van een Turbo verandert, wordt ook de naam aangepast. Als bij de genoemde Turbo, de ‘AEX TL 340’, het stop loss-niveau bijvoorbeeld 341 wordt, dan zal de naam van de Turbo veranderen in ’AEX TL 341’.

Wat zijn de handelstijden waarop ik in Turbo's en Boosters kan handelen via Euronext en CATS?

De Turbo’s en Boosters van BNP Paribas zijn onder normale omstandigheden verhandelbaar op Euronext Amsterdam en op CATS. Hierbij worden er verschillende handelstijden gehanteerd. Zie onderstaande tabel voor een overzicht van de verschillende handelstijden per handelsplatform.

Euronext Amsterdam: Alle Turbo's en Boosters:

 • Handelstijden: 08:00 – 18:30 uur

CATS: Alle Turbo's en Boosters op Europese individuele aandelen:

 • Handelstijden: 08:00 – 18:30 uur

CATS: Alle Turbo's en Boosters, met uitzondering van Turbo's en Boosters op Europese individuele aandelen:

 • Handelstijden: 08:00 – 22:00 uur

Op de productdetailpagina van een Turbo of Booster kunt u de relevante handelstijden vinden.

Let u er hierbij op dat de onderliggende waarden verhandeld kunnen worden buiten de handelstijden van de relevante Turbo of Booster. Dat kan betekenen dat de onderliggende waarde het Stop loss-niveau van uw Turbo of Booster bereikt of passeert op het moment dat de Turbo of Booster niet verhandelbaar is op Euronext of CATS. U kunt dan niet uw positie sluiten met het doel te vermijden dat u een positie bezit op het moment van beëindiging van de Turbo of Booster.

Hoe wordt de spread op Turbo's en Boosters bepaald?

De spread op Turbo’s kan te allen tijde wijzigen. Wanneer er bijvoorbeeld cijfers worden gepubliceerd, zoals jaarcijfers of macro-economische cijfers, dan kan door de market maker de spread (tijdelijk) worden vergroot of kan de stelling van bied- en laatkoersen tijdelijk niet beschikbaar zijn. Andere omstandigheden waarin de spread kan worden aangepast zijn als er sprake is van grote (verwachte) volatiliteit of wanneer er een groot aantal transacties in korte tijd plaatsvindt. Mogelijk kan de koers van de betreffende Turbo’s na deze periode afwijken van de laatst beschikbare koers vóór aanvang van deze periode. Derhalve kan de spread op het moment van aankoop van Turbo’s anders zijn dan op het moment van verkoop van de betreffende positie. Bij Turbo’s op bijvoorbeeld Amerikaanse aandelen zal de spread over het algemeen groter zijn als de Amerikaanse beurs nog gesloten is. Ook kan het zijn dat op enig moment de theoretische waarde van de Turbo op de biedkoers ligt en op een ander moment op de laatkoers of op enig punt tussen de bied- en laatkoers.

Wanneer de markt waarop de onderliggende waarde van een Turbo noteert nog niet geopend is, kan BNP Paribas in veel gevallen een grotere spread hanteren dan wanneer de feitelijke onderliggende waarde wel verhandeld wordt of gequoteerd wordt omdat het voor BNP Paribas moeilijk of onmogelijk is de positie af te dekken.

Wat is een bid-only situatie bij een Turbo of Booster?

BNP Paribas geeft onder normale omstandigheden een bied- en laatkoers af. Er kan zich echter een aantal situaties voordoen waarin BNP Paribas enkel Turbo’s terugkoopt en geen laatkoers meer afgeeft. Dit wordt door een ‘bid-only’-situatie genoemd. In de ‘bid-only’-situatie kunt u nog wel uw product verkopen (over het algemeen tegen de biedprijs van BNP Paribas) maar BNP Paribas biedt u niet de mogelijkheid om verdere aankopen te doen.

De ‘bid-only’-situatie is onderhevig aan specifieke regels van Euronext of CATS.

Voor meer informatie over een bid-only-situatie verwijzen wij u naar de leaflet met informatie over Turbo's en Boosters in een bid-only-situatie

In het geval van vragen kunt u het beste direct telefonisch contact opnemen met BNP Paribas Market via 0900 6275387 (lokaal tarief) en/of +31 20 550 1150 (vanuit het buitenland).

Wat zijn stop on quote orders?

Een aantal brokers biedt de mogelijkheid om stop on quote orders te plaatsen voor Turbo’s. Dit type order wordt geactiveerd door de bied- of laatprijs van de liquidity provider en niet door koersen die tot stand zijn gekomen door een transactie. Een stop on quote verkooporder wordt geactiveerd op basis van de biedprijs van de liquidity provider en een stop on quote kooporder op basis van de laatprijs van de liquidity provider. Het voordeel van stop on quote orders is dat ook bij minder liquide Turboseries uw order eerder zal worden geactiveerd op of bij het door u gewenste niveau in vergelijking met een stop loss-order (welke wordt geactiveerd door een verhandelde koers). Het risico van een stop on quote order is echter dat wanneer de spread (het verschil tussen de bied- en laatprijs) van een Turbo tijdelijk wordt vergroot uw order kan worden geactiveerd en worden uitgevoerd op het moment dat er een relatief grote spread is. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren rondom het tijdstip waarop macro-economische cijfers worden gepubliceerd of wanneer de onderliggende waarde niet verhandelbaar is. BNP Paribas raadt u daarom aan uiterst voorzichtig te zijn met het gebruikt van dit type orders. Informatie over de werking van stop on quote orders en de algemene werking van het marktplatform waarop Turbo’s worden verhandeld kunt u vinden op de website van Euronext of via uw eigen bank of broker.

Wat zijn de belangrijkste risico's van Turbo's en Boosters?

In de eerste plaats is de handel in Turbo's en Boosters risicovoller dan een directe belegging door de hefboom. Als uw visie niet uitkomt wordt het negatieve rendement hierdoor vergroot waardoor u in het ergste geval uw gehele belegging kwijtraakt. Voor een uitgebreidere beschrijving van de risico's kunt u de algemene Turbo en Booster brochure, het prospectus en de definitieve voorwaarden raadplegen.

Onder welke omstandigheden kan een Turbo of Booster worden beëindigd?

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij een Turbo of Booster beëindigd wordt zonder dat het stop loss-niveau is geraakt.

Er zijn omstandigheden waaronder de uitgevende instelling kan besluiten om een Turbo te beëindigen. Bijvoorbeeld indien het voor de uitgevende instelling niet langer mogelijk of wenselijk is bepaalde Turbo’s uit te geven, posities in de onderliggende waarde in te nemen of omdat zij haar risico niet langer afdoende kan afdekken.

Een ander voorbeeld is indien door dividenduitkeringen het financieringsniveau op of voorbij nul dreigt te komen. Ook dan zal de Turbo of Booster beëindigd worden.

Bij het beëindigen van een Turbo in gevallen anders dan wanneer het stop loss-niveau wordt geraakt, wordt er een ‘issuer call notice’ of een ‘early termination notice’ uitgevaardigd. De restwaarde die houders van een dergelijke Turbo automatisch ontvangen, zal onder normale omstandigheden gebaseerd zijn op de intrinsieke waarde minus eventuele kosten die verband houden met de beëindiging. De intrinsieke waarde wordt vastgesteld op basis van de gemiddelde koers waarop de positie in de onderliggende waarde is afgewikkeld. Voor producten waarvoor een ‘issuer call’ is afgegeven zal BNP Paribas slechts nog een biedkoers afgeven tot het feitelijke moment van beëindiging. Dit stelt beleggers in staat de positie te sluiten vóór de laatste dag van verhandeling waarna de ‘issuer call’ in werking treedt.

Wat zijn de risico's van Turbo's en Boosters op futures?

Bij Turbo’s en Boosters op grondstoffen (behalve edelmetalen), en Turbo’s en Boosters op obligaties en volatiliteitsindices is de onderliggende waarde een future. Dit betekent dat de waarde van de Turbo of Booster wordt bepaald op basis van de waarde van de future. De koers van een future kan verschillen van de prijs voor directe levering (de spotprijs). Voor Turbo’s en Boosters op edelmetalen geldt dat de onderliggende waarde de spotprijs is (hiervoor worden de op Reuters weergegeven koersen gebruikt). Een ander risico is dat de koers van de future anders kan bewegen dan de spotkoers. Lees voor alle risico's de algemene Turbo of Booster brochure, het prospectus en de definitieve voorwaarden.

Turbo's en Boosters hebben geen vaste looptijd, futures wel. Om deze reden worden de onderliggende futures van de relevante Turbo’s vóór de afloopdatum van de onderliggende future doorgerold naar een future met een langere looptijd. Doorrollen wil zeggen dat de korter lopende future wordt verkocht en een langer lopende future wordt gekocht. Het is mogelijk dat er tijdens het doorrollen prijsverschillen tussen de futures van verschillende looptijd optreden. Deze prijsverschillen zijn een gevolg van de vorm van de futurecurve die in contango of backwardation kan zijn. De prijsverschillen worden op het moment van doorrollen verwerkt in het financieringsniveau. Dit kan naarmate de tijd verstrijkt een negatief effect hebben op de waarde van de Turbo maar ook een positief effect hebben op de waarde van de Turbo.

Welke kosten zijn er verbonden aan het beleggen in Boosters?

Financieringskosten In de waarde van een Booster worden dagelijks de financieringskosten verwerkt. Deze aanpassing gebeurt voor opening van de handel in de Booster. Dit betekent dat actieve beleggers die gedurende de dag dezelfde Booster kopen en verkopen, geen financieringskosten betalen.

De financieringskosten en -opbrengsten variëren met de korte rente in de markt. Voor een Booster Long op de AEX zijn de financieringskosten op jaarbasis (per 15 april 2020) 2018 bijvoorbeeld circa 2,6%. De financieringskosten voor een AEX Booster Short bedraagt op jaarbasis per genoemde datum circa 3,4%. Bij niet in euro genoteerde onderliggende waarden kan de rente lager zijn (zoals op dit moment bijvoorbeeld in Japan) of hoger (bijvoorbeeld Turkije). In het geval van een Booster Short kan er ook sprake zijn van financieringsopbrengsten. Deze situatie doet zich voor als de korte rente hoger is dan de marge van 3% die BNP Paribas hanteert. In uitzonderlijke gevallen zoals bijvoorbeeld hoge inleenkosten voor aandelen kan de opslag (tijdelijk) worden verhoogd.

Door de karakteristieken van futures zijn de financieringskosten van zowel Boosters Long als Boosters Short op grondstoffen futures 3,0%. Op www.bnpparibasmarkets.nl worden de financieringskosten of -opbrengsten per Booster aangegeven.

Gap risk premie In de waarde van een Booster wordt naast de intrinsieke waarde (op basis van het verschil tussen de koers van de onderliggende waarde en het financieringsniveau) ook een 'gap risk' premie ingeprijsd. De hoogte hiervan kan variëren

Aangezien de gap risk premie kan variëren, is het mogelijk dat de gap risk premie lager is op het moment dat u uw Booster verkoopt. In dat geval kunt u het verschil tussen de premie bij aan- en verkoop als kosten beschouwen (het tegenovergestelde scenario is echter ook mogelijk en de gap risk premie vormt voor u in dat geval geen kosten). Als een Booster het stop loss-niveau bereikt zal een Booster zonder restwaarde aflopen en bent u ook de door u betaalde premie kwijt.

Spread Bij het aan- en verkopen dient u ook rekening te houden met de verschillen tussen bied- en laatprijzen. De grootte van de spread is onderhevig aan verandering.

Aan- en verkoopprovisies Over transacties in Boosters worden aan- en verkoopprovisies in rekening gebracht. Tarieven hiervoor zijn afhankelijk van uw bank of broker. Een overzicht van toepasselijke vergoedingen en kosten kunt u bij uw bank of broker opvragen.

Overige kosten bank/broker Daarnaast kunnen er nog andere kosten en vergoedingen in rekening worden gebracht door uw bank of broker. Deze kosten en vergoedingen variëren per bank of broker, bijvoorbeeld een provisie voor het aanhouden van een beleggingsrekening, bewaarloon voor het effectendepot waar de Booster wordt aangehouden en tarieven voor overboekingen van effecten. Een overzicht van toepasselijke vergoedingen en kosten kunt u bij uw bank of broker opvragen.

Belastingen Tot slot kunnen over een belegging in Turbo’s belastingen verschuldigd zijn die niet via BNP Paribas, uw bank of broker worden geïnd. De fiscale behandeling van Turbo’s is afhankelijk van de hoogte van uw belegging in Turbo’s, uw overige beleggingen en uw persoonlijke situatie. Raadpleeg hiervoor de belastingdienst of uw belastingadviseur.

Wat is het risico van handelsonderbrekingen bij Turbo's en Boosters?

BNP Paribas onderhoudt onder normale omstandigheden een markt in Turbo’s en Boosters. Door omstandigheden (zoals storingen) kan het echter voorkomen dat er geen handel mogelijk is gedurende de beursuren van Euronext Amsterdam en / of CATS waardoor het niet mogelijk is om een Turbo te kopen of te verkopen. Als aanbieder is BNP Paribas niet verplicht om de liquiditeit van de Turbo’s op elk moment te garanderen. Na hervatting van de handel kunnen bied- en laatprijzen afwijken van de bied- en laatprijzen die afgegeven werden vóór het moment van handelsonderbreking. Het risico op eventueel koersverlies bij lagere koersen en het risico op eventueel opportuniteitsverlies bij hogere koersen is voor rekening van de belegger.

In het geval u een storing meemaakt kunt u het beste direct telefonisch contact opnemen met BNP Paribas Market via 0900 6275387 (lokaal tarief) en/of +31 20 550 1150 (vanuit het buitenland).

Terug naar de bovenkant van de pagina