Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

Disclaimer Statische bekendmakingen voor verspreider van beleggingsaanbevelingen

De producent van de oorspronkelijke beleggingsaanbeveling is niet BNP Paribas en/of zijn gelieerde ondernemingen. De relevante bekendmakingen van de Verordening inzake marktmisbruik die door producenten van beleggingsaanbevelingen moeten worden gedaan, vallen onder de verantwoordelijkheid van de derde partij in een afzonderlijke disclaimer.

De hierin verstrekte openbaarmakingen zijn opgesteld op basis van informatie waarvan wordt aangenomen dat deze nauwkeurig is, ondanks het feit dat er geen garantie kan worden gegeven ten aanzien van de nauwkeurigheid, volledigheid of redelijkheid van dergelijke openbaarmakingen. De hierin verstrekte openbaarmakingen zijn te goeder trouw opgesteld en zijn gebaseerd op interne berekeningen, waaronder, zonder beperking, afronding en benaderingen.

BNP Paribas en/of zijn gelieerde ondernemingen kunnen beleggingsdiensten verlenen zoals beschreven in Delen A en B van Bijlage I van MiFID II (EU-Richtlijn 2014/65/EU) aan de emittent van Exchange Trading Solution (ETS) producten en/of gerelateerde onderliggende producten waarop deze beleggingsaanbeveling betrekking heeft. BNP Paribas is echter niet in staat om specifieke relaties/overeenkomsten bekend te maken vanwege vertrouwelijkheidsverplichtingen aan klanten.

Diensten beschreven in Delen A en B omvatten A. Beleggingsdiensten en -activiteiten: (1) Ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot een of meer financiële instrumenten; (2) Uitvoeren van orders voor rekening van cliënten; (3) Handelen voor eigen rekening; (4) Portefeuillebeheer; (5) Beleggingsadvies; (6) Overnemen van financiële instrumenten en/of plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie; (7) Plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie; (8) Exploitatie van een MTF; en (9) Exploitatie van een OTF. B. Nevendiensten: (1) Bewaren en beheren van financiële instrumenten voor rekening van cliënten, met in begrip van bewaarneming en daarmee samenhangende diensten zoals contanten- en/of zekerhedenbeheer en met uitsluiting van het aanhouden van effectenrekeningen bovenaan de houderschapsketen; (2) Verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in een of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, als partij optreedt; (3) Adviseren van ondernemingen op het vlak van kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden, alsmede het verlenen van advies en diensten op het gebied van fusies en overnames van ondernemingen; (4) Valutawisseldiensten voor zover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdiensten; (5) Onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse of andere vormen van algemene aanbevelingen in verband met transacties in financiële instrumenten; (6) Diensten in verband met het overnemen van financiële instrumenten; en (7) Beleggingsdiensten en -activiteiten alsmede nevendiensten van het type vermeld in Deel A of B van Bijlage I die verband houden met de onderliggende waarde van de derivaten, als bedoeld in de punten (5), (6), (7) en (10) van Deel C (opsomming van de MiFID II Financiële Instrumenten), voor zover deze in verband staan met de verlening van beleggings- of nevendiensten.

De datum en het tijdstip waarop de aanbeveling tot stand is gekomen, worden in de aanbeveling zelf of, indien van toepassing, rechtstreeks door de producent vermeld.

De hierin gepresenteerde informatie vormt geen prospectus van effecten in de zin van EU-richtlijn 2003/71/EG (zoals van tijd tot tijd gewijzigd).

BNP Paribas en/of zijn aangesloten ondernemingen erkennen het belang van het voorkomen van belangenverstrengeling. Om een belangenverstrengeling die de objectiviteit van deze aanbeveling aantastBNP Paribas en/of zijn dochterondernemingen erkennen het belang van het voorkomen van belangenconflicten en hebben solide beleidslijnen en procedures vastgesteld en handhaven een doeltreffende organisatiestructuur ter voorkoming en vermijding van belangenconflicten die afbreuk zouden kunnen doen aan de objectiviteit van deze aanbeveling, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het beheer van vergoedingen, het handelen voor persoonlijke rekening, geschenken en uitnodigingen en voorkennis.

BNP Paribas en/of zijn gelieerde ondernemingen kunnen in een aantal verschillende capaciteiten handelen met betrekking tot het ETS-product en/of de gerelateerde onderliggende waarde, inclusief, maar niet beperkt tot, marketmaker, adviseur, kredietverstrekker of een berekeningsagent in financiële instrumenten van de emittent die in de aanbeveling wordt vermeld. Als onderdeel van zijn activiteiten zullen BNP Paribas en/of zijn dochterondernemingen (en nauw verbonden personen) waarschijnlijk in verschillende capaciteiten handelen. Bij de productie en verspreiding van beleggingsaanbevelingen kunnen de belangen van BNP Paribas en/of de belangen van zijn gelieerde ondernemingen (en de belangen van personen die nauw verbonden zijn) mogelijk in strijd zijn met die van onze klanten.

Als reactie op een belangenconflict kan BNP Paribas: • De situatie van belangenconflicten beheren indien organisatorische maatregelen, zoals informatiebarrières, het mogelijk maken de situatie op een aanvaardbare manier te controleren (permanente informatiebarrières of ad hoc barrières);

• Indien mogelijk het belangenconflict bekend maken en toestemming verkrijgen van de cliënten;

• In bepaalde gevallen, als noch organisatorische maatregelen noch openbaarmaking passend lijken voor de situatie, weigeren om te handelen en weigeren om deel te nemen aan een activiteit.

Informatiebarrières zijn gebaseerd op fysieke organisatorische maatregelen, zoals afzonderlijke lokalen, beperkte toegang tot bepaalde locaties of voor bepaalde personen, IT-toegangsbeperkingen.

Vanwege hun bedrijfsactiviteiten kunnen bepaalde werknemers (in bedrijfsonderdelen of -functies) te allen tijde voorwetenschap hebben over een aanzienlijk aantal uitgevende instellingen zonder dat er een procedure voor het overschrijden van een informatiebarrière is. Deze werknemers worden ingedeeld als "boven de barrières".

Professionelen die deelnemen aan de productie en verspreiding van beleggingsaanbevelingen worden gedeeltelijk betaald op basis van de winstgevendheid van BNP Paribas. Deze winstgevendheid is het resultaat van handelsactiviteiten, marktactiviteiten, investment banking, private banking, retail banking en andere activiteiten van BNP Paribas Group.

De vergoeding van deze Professionelen is in overeenstemming met de toepassing van Richtlijn 2013/36/EU betreffende de toegang tot de activiteiten van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en de ESMA-richtlijnen inzake beloningsbeleid en -praktijken.

Professionelen die beleggingsaanbevelingen opstellen en verspreiden, zijn absoluut niet bevoegd om enig ongepast financieel voordeel te ontvangen dat hun oordeel en onpartijdigheid in twijfel zou trekken.

Professionelen die beleggingsaanbevelingen opstellen en verspreiden, zijn verplicht financiële instrumenten in hun bezit aan te geven. Door hen opgestelde of verspreide beleggingsaanbevelingen kunnen immers betrekking hebben op dezelfde financiële instrumenten of uitgevende instellingen.

Professionelen die beleggingsaanbevelingen opstellen en verspreiden, moeten informatie verstrekken over de prijs en de datum van verwerving van de aandelen van de emittent waarop de aanbeveling betrekking heeft wanneer de uitbrenger van de aanbeveling deze aandelen vóór een openbare aanbieding ontvangt of koopt.

Professionelen moeten voldoen aan elk toepasselijk beleid inzake persoonlijke transacties/rekeningtransacties en zijn onderworpen aan een passende classificatie in termen van “gevoeligheid”.

Behoudens een openbaarmakingsvereiste kunnen Professionelen die beleggingsaanbevelingen opstellen:

• Optreden als tegenpartij, financiële instrumenten van de ondernemingen die worden vermeld in belegginsaanbevelingen kopen of verkopen;

• Optreden als market maker of liquiditeitsverschaffer in de financiële instrumenten van bedrijven die in beleggingsaanbevelingen worden genoemd.

Het is mogelijk dat BNP Paribas en/of zijn gelieerde ondernemingen:

• In de afgelopen 12 maanden leadmanager of mede-hoofdmanager is geweest van een openbaar gemaakt aanbod op financiële instrumenten van een bedrijf dat wordt vermeld in beleggingsaanbevelingen;

• Partij is geweest bij een overeenkomst met de uitgevende instelling met betrekking tot het verlenen van beleggingsdiensten en nevendiensten (overeenkomstig bijlage I, Delen A en B, bij Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten) in de afgelopen twaalf maanden;

• Een relatie heeft die de objectiviteit van de beleggingsaanbevelingen kan aantasten.

In voorkomend geval zal deze informatie openbaar worden gemaakt.

BNP Paribas en/of zijn gelieerde ondernemingen zijn geen partij bij een overeenkomst/voorafgaande regeling met de uitgevende instellingen met betrekking tot het opstellen van een beleggingsaanbeveling.

BNP Paribas en/of zijn gelieerde ondernemingen staan uitgevers niet toe om ongepubliceerde aanbevelingen te beoordelen of te bekijken, behalve voor onderzoek (beoordeling van feiten en cijfers). Beleggingsaanbevelingen moeten vertrouwelijk blijven tot het moment van verspreiding.

Alle beleggingsaanbevelingen moeten eerlijk zijn, niet misleidend en gebaseerd op objectieve criteria. De basis voor de opstelling ervan moet worden ondersteund door passende zorgvuldigheid en relevante gegevens. Het moet onnodige sensatiezucht, geruchten of overdreven provocerende taal vermijden. Alle in de beleggingsaanbeveling gegeven meningen of analyses moeten aantoonbaar eerlijk, volledig en evenwichtig zijn, gebaseerd op een gedegen en grondige analyse en te goeder trouw zijn uitgebracht. Een beleggingsaanbeveling mag nooit worden geschreven met de bedoeling om potentiële investeerders te misleiden.

Deze aanbeveling wordt verspreid in Nederland door BNP Paribas SA, Netherlands Branch waarvan het hoofdkantoor is gevestigd aan de Herengracht 595 1017 CE Amsterdam en welke wordt geautoriseerd en gecontroleerd door de Autoriteit Financiële Markten.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina