Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

Disclaimer beleggingsaanbevelingen

De producent van de oorspronkelijke beleggingsaanbeveling is niet BNP Paribas en/of zijn gelieerde ondernemingen. De relevante bekendmakingen van de Verordening inzake marktmisbruik die door producenten van beleggingsaanbevelingen moeten worden gedaan, vallen onder de verantwoordelijkheid van de derde partij in een afzonderlijke disclaimer.

De hierin verstrekte openbaarmakingen zijn opgesteld op basis van informatie waarvan wordt aangenomen dat deze nauwkeurig is, ondanks het feit dat er geen garantie kan worden gegeven ten aanzien van de nauwkeurigheid, volledigheid of redelijkheid van dergelijke openbaarmakingen. De hierin verstrekte openbaarmakingen zijn te goeder trouw opgesteld en zijn gebaseerd op interne berekeningen, waaronder, zonder beperking, afronding en benaderingen.

Het is mogelijk dat BNP Paribas en/of zijn aangesloten ondernemingen diensten zoals beschreven in Delen A en B van Bijlage I van MiFID II (EU-Richtlijn 2014/65/EU) verlenen aan de emittent van Exchange Trading Solution (ETS) producten en/of gerelateerde onderliggende producten waaraan in deze beleggingsaanbeveling wordt gerefereerd. Het is BNP Paribas echter niet toegestaan om specifieke relaties/overeenkomsten openbaar te maken vanwege een geheimhoudingsplicht jegens de emittent.

Diensten beschreven in Delen A en B omvatten A. Beleggingsdiensten en -activiteiten: (1) Ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot een of meer financiële instrumenten; (2) Uitvoeren van orders voor rekening van cliënten; (3) Handelen voor eigen rekening; (4) Portefeuillebeheer; (5) Beleggingsadvies; (6) Overnemen van financiële instrumenten en/of plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie; (7) Plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie; (8) Exploitatie van een MTF; en (9) Exploitatie van een OTF. B. Nevendiensten: (1) Bewaren en beheren van financiële instrumenten voor rekening van cliënten, met in begrip van bewaarneming en daarmee samenhangende diensten zoals contanten- en/of zekerhedenbeheer en met uitsluiting van het aanhouden van effectenrekeningen bovenaan de houderschapsketen; (2) Verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in een of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, als partij optreedt; (3) Adviseren van ondernemingen op het vlak van kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden, alsmede het verlenen van advies en diensten op het gebied van fusies en overnames van ondernemingen; (4) Valutawisseldiensten voor zover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdiensten; (5) Onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse of andere vormen van algemene aanbevelingen in verband met transacties in financiële instrumenten; (6) Diensten in verband met het overnemen van financiële instrumenten; en (7) Beleggingsdiensten en -activiteiten alsmede nevendiensten van het type vermeld in Deel A of B van Bijlage I die verband houden met de onderliggende waarde van de derivaten, als bedoeld in de punten (5), (6), (7) en (10) van Deel C (opsomming van de MiFID II Financiële Instrumenten), voor zover deze in verband staan met de verlening van beleggings- of nevendiensten.

In de aanbeveling zelf zal worden opgenomen op welke datum en tijd de aanbeveling is geproduceerd.

De hierin opgenomen informatie vormt geen prospectus van effecten ten behoeve van EU Richtlijn 2003/71/EC (zoals periodiek herzien en gewijzigd).

BNP Paribas en/of zijn aangesloten ondernemingen erkennen het belang van het voorkomen van belangenverstrengeling. Om een belangenverstrengeling die de objectiviteit van deze aanbeveling aantast te voorkomen, hebben BNP Paribas en/of zijn aangesloten ondernemingen ferme beleidslijnen en procedures opgesteld en handhaven zij organisatorische maatregelen ten aanzien van onder andere management van beloning, handelen voor eigen rekening, giften en uitnodigingen en voorkennis.

In het kader van het ETS product en/of gerelateerde onderliggende producten kunnen BNP Paribas en/of zijn verbonden ondernemingen in verschillende hoedanigheden optreden, onder andere als marktmaker, adviseur, uitlener of een berekeningsagent van financiële instrumenten van de in de aanbeveling genoemde emittent.

In het kader van hun activiteiten treden BNP Paribas en/of zijn aangesloten ondernemingen (en nauw gelieerde personen) waarschijnlijk in verschillende hoedanigheden op. Bij het uitbrengen en verspreiden van beleggingsaanbevelingen kunnen de belangen van BNP Paribas en/of zijn verbonden ondernemingen (en nauw gelieerde personen) mogelijk conflicteren met die van onze klanten.

Als antwoord op een belangenconflict kan BNP Paribas: • Het belangenconflict beheersen wanneer organisatorische maatregelen, zoals informatiebarrières, het mogelijk maken om de situatie op een aanvaardbare manier op te volgen (permanente informatiebarrières of ad-hoc barrières);

• Het belangenconflict indien mogelijk bekendmaken en de toestemming van klanten verkrijgen;

• In bepaalde gevallen weigeren om op te treden en een rol te spelen, als organisatorische maatregelen, noch bekendmaking geschikt zijn voor de situatie;

Informatiebarrières zijn gebaseerd op fysieke organisatorische maatregelen, zoals afzonderlijke lokalen, beperkte toegang tot bepaalde locaties of voor bepaalde personen en beperkingen voor de toegang tot IT.

Door hun bedrijfsactiviteiten kunnen bepaalde medewerkers (in business lines of functies) steeds bevoorrechte informatie ter beschikking hebben over een aanzienlijk aantal emittenten zonder enig proces van wall crossing. Deze medewerkers worden geclassificeerd als 'staan boven de barrière'.

Informatie over verspreiders van beleggingsaanbevelingen

“Professionelen” zijn financiële analisten, leden van onderzoeksteams, verkopers, handelaars of andere natuurlijk personen die belegginsaanbevelingen tot stand brengen en werken met een arbeidsovereenkomst voor BNP Parisbas. Dergelijke personen mogen niet beïnvloed worden door andere belangen dan die van BNP Parisbas Group en behoeften van de klant.

Professionelen die meewerken aan de totstandkoming van beleggingsaanbevelingen worden deels betaald op basis van de rentabiliteit van BNP Paribas. Deze rentabiliteit is het resultaat van handelsactiviteiten, marktactiviteiten, investment banking, private banking, retail banking en andere activiteiten van de BNP Paribas Group.

De bezoldiging van deze professionelen is onderworpen aan de toepassing van: Richtlijn 2013/36/EU betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, en de ESMA-richtsnoeren voor beloningsbeleid en beloningspraktijken.

Professionelen die beleggingsaanbevelingen tot stand brengen zijn absoluut niet bevoegd om een oneigenlijk financieel voordeel te verwerven dat hun beoordelingsvermogen en onpartijdigheid in vraag zou stellen.

Professionelen die beleggingsaanbevelingen tot stand brengen dienen de financiële instrumenten die ze in hun bezit hebben, en waarop de aanbeveling slaat, bekend te maken.

Beleggingsaanbevelingen die door hen tot stand zijn gebracht of zijn verspreid kunnen mogelijk naar dezelfde financiële instrumenten of emittenten refereren.

Professionelen die beleggingsaanbevelingen tot stand brengen en verspreiden moeten informatie verschaffen over de prijs en datum van aanschaf van de aandelen van de emittent waarop de aanbeveling betrekking heeft, indien deze professionelen deze aandelen hebben gekocht of ontvangen voordat een openbaar bod heeft plaatsgevonden.

Professionelen moeten voldoen aan elk van toepassing zijnde beleid rond persoonlijke transacties / transacties voor eigen rekening en ze zijn onderworpen aan een aangepaste classificatie wat betreft de 'gevoeligheid'.

Professionelen die onderworpen zijn aan de bekendmakingsplicht en die beleggingsaanbevelingen tot stand brengen, kunnen:

• Optreden als tegenpartij, financiële instrumenten van de ondernemingen die worden vermeld in beleggingsaanbevelingen kopen of verkopen;

• Optreden als marktmaker of liquiditeitsverschaffer in de financiële instrumenten van de ondernemingen die worden vermeld in beleggingsaanbevelingen. Het is mogelijk dat BNP Paribas en/of zijn verbonden ondernemingen:

• De afgelopen 12 maanden leadmanager of co-leadmanager is geweest van een openbare aanbieding van financiële instrumenten van een onderneming die vermeld wordt in beleggingsaanbevelingen;

• De afgelopen 12 maanden partij was bij een overeenkomst met de emittent met betrekking tot het verlenen van beleggingsdiensten en nevendiensten (overeenkomstig Delen A en B van Bijlage I van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten);

• Een relatie heeft die de objectiviteit van de beleggingsaanbevelingen kan schaden. In dat geval wordt deze informatie bekendgemaakt. BNP Paribas en/of zijn verbonden ondernemingen zijn geen partij bij een (voorafgaande) overeenkomst met de emittenten aangaande de totstandbrenging van een beleggingsaanbeveling.

BNP Paribas en/of zijn verbonden ondernemingen staan emittenten niet toe om niet-gepubliceerde aanbevelingen te herzien of in te kijken, behalve voor onderzoek (herziening van de feiten en cijfers). Beleggingsaanbevelingen moeten vertrouwelijk behandeld worden tot ze verspreid worden.

Alle beleggingsaanbevelingen moeten eerlijk zijn, mogen niet misleidend zijn, moeten gebaseerd zijn op objectieve criteria, en ze moeten in het belang zijn van de klanten van BNP Paribas. De basis waarop ze werden opgesteld moet gedragen worden door een grondig due-diligence onderzoek en de relevante gegevens. Onnodige sensatiezucht, geruchten of buitensporig provocerend taalgebruik moeten vermeden worden.

Elke opinie of analyse in de beleggingsaanbeveling moet aantoonbaar eerlijk, volledig en evenwichtig zijn, moet gebaseerd zijn op een solide en grondige analyse en moet te goeder trouw uitgegeven zijn. De beleggingsaanbeveling mag nooit geschreven worden met het doel potentiële beleggers te misleiden.

Deze beleggingsaanbeveling is uitgebracht door BNP Paribas SA, Netherlands Branch. BNP Paribas SA staat in Frankrijk onder toezicht van de ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) en de AMF (Autorité des Marchés Financiers) en haar activiteiten in Nederland vallen onder het gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina