Juridische Informatie

Gebruiksvoorwaarden Structured Investor Products Internet Website BNP Paribas S.A. ('BNP Paribas')

Voor nadere informatie over de BNP Paribas SA zie www.bnpparibas.com en klik op "About the group" of bel met 0900 – 6275387 of +31-20-550 1150 (vanuit het buitenland).

Deze website is eigendom van en wordt onderhouden door BNP Paribas. Gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende voorwaarden (de "Voorwaarden"). U dient deze aandachtig door te lezen. Door gebruik te maken van deze website stemt u toe met uw juridische gehoudenheid aan deze Voorwaarden. Indien u deze Voorwaarden niet aanvaardt verzoeken wij u deze website niet te gebruiken.

Deze website bevat informatie over producten die worden uitgegeven en gepromoot door BNP Paribas en over producten die worden uitgegeven door The Royal Bank of Scotland plc ('RBS plc') en The Royal Bank of Scotland N.V. ('RBS N.V.') en worden gepromoot door BNP Paribas.

BNP Paribas is een Franse bank en is statutair gevestigd aan 16 boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankrijk (RCS number : 662 042 449). BNP Paribas staat in Frankrijk onder toezicht van de ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) en de AMF (Autorité des Marchés Financiers) en haar activiteiten in Nederland vallen onder het gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten ("AFM").

Gebruik van de website

 1. De informatie die wordt verstrekt op deze website of in enige mededeling die een link bevat naar deze website is louter bestemd voor persoonlijk gebruik en informatieve doeleinden. De inhoud is niet opgesteld met het oog op enige specifieke belegging, financiële situatie of bijzondere behoefte van enige specifieke ontvanger van deze informatie. De informatie die op deze website wordt verstrekt is niet bedoeld voor verspreiding naar of gebruik door enig natuurlijk of rechtspersoon in enig rechtsgebied in enig land waar dergelijke verspreiding of dergelijk gebruik strijdig zou zijn met de aldaar geldende wet- of regelgeving of die enig onderdeel van BNP Paribas zou onderwerpen aan enige registratieverplichting in dergelijk rechtsgebied of land. Voor zover deze website meningen bevat worden deze door BNP Paribas louter voor persoonlijk gebruik en informatieve doeleinden verstrekt.

 2. De verspreiding van materiaal op deze website kan worden beperkt door de wet- of regelgeving van het land vanwaar u deze website bezoekt. Waar dergelijke beperkingen van kracht zijn, dienen de personen die deze website bezoeken zich omtrent dergelijke beperkingen te informeren en deze in acht te nemen.

 3. De diensten, producten en financiële instrumenten waarnaar op deze website wordt verwezen, zijn bestemd voor gebruik door inwoners van het in het prospectus en daarbij behorende supplementen gespecificeerde land als zijnde het rechtsgebied waar dergelijke diensten, producten en financiële instrumenten worden aangeboden, en deze zijn niet gericht tot of bestemd voor bewoners van enig ander rechtsgebied. Bewoners van andere rechtsgebieden mogen geen handelingen verrichten die zijn gebaseerd op de informatie op deze website. Met name worden, zonder beperkingen, de diensten, producten en financiële instrumenten waarnaar op deze website wordt verwezen niet aangeboden aan ingezetenen van de Verenigde Staten van Amerika en zijn deze ook anderszins niet beschikbaar in de Verenigde Staten van Amerika.

Waar enige informatie op deze website betrekking heeft op financiële instrumenten, dient u zich te realiseren dat deze informatie slechts marketinginformatie betreft en geen aanbieding is voor de verkoop of inschrijving op dergelijke financiële instrumenten, en ook niet als zodanig is bedoeld. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 zal, indien op deze website informatie omtrent een aanbieding wordt opgenomen, de website normaliter het betreffende prospectus bevatten en-of de overige documenten waarin de voorwaarden zijn opgenomen omtrent de aanbieding en de financiële instrumenten, of hyperlinks naar en/of overige informatie omtrent de terbeschikkingstelling van een kopie van het prospectus of de overige documenten. Informatie met betrekking tot individuele financiële instrumenten die op de website wordt gepresenteerd wordt verkregen uit het relevante prospectus. Alleen het individuele prospectus inclusief eventuele supplementen en definitieve voorwaarden heeft juridische waarde. De informatie beschikbaar op deze website dient gelezen te worden in samenhang met deze documenten.

 1. Deze website is zo opgezet dat toegang verloopt via de belangrijkste homepagina's en via andere pagina's die wij kunnen voorzien. Indien u de site rechtstreeks bezoekt via individuele pagina's die niet voor dergelijk gebruik zijn opgezet, kan het voorkomen dat u belangrijke informatie mist die van belang is voor de informatie op deze website. Op sommige pagina's wordt u gevraagd het gedeelte "Juridische informatie" te lezen. Deze belangrijke informatie bevat belangrijke gegevens en belangrijke juridische of regulatoire informatie en dient te worden gelezen in samenhang met de betreffende pagina's van de website.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

 1. U dient onderstaande bepalingen omtrent "Uitsluiting van aansprakelijkheid" aandachtig door te lezen aangezien deze onze juridische aansprakelijkheid betreffende uw gebruik van deze website uitsluiten of beperken. Deze Voorwaarden en met name deze bepalingen omtrent "Uitsluiting van aansprakelijkheid" trachten niet op enige wijze onze aansprakelijkheid te beperken voor zover zulks niet is toegestaan onder toepasselijke wetgeving.

 2. Ook beperken of sluiten deze Voorwaarden op geen enkele wijze onze verplichtingen en aansprakelijkheid jegens u uit onder het regulatoire stelsel onder de Code Monétaire et Financier of the French AMF (Autorité des Marchés Financiers) dan wel de Nederlandse Wet op het financieel toezicht of beperken of sluiten zij dergelijke verplichtingen uit waar zulks onder de toepasselijke wet- of regelgeving niet is toegestaan.

 3. Wij hebben redelijke maatregelen genomen om de juistheid en volledigheid van de inhoud van de website te waarborgen, waaronder de daarin opgenomen opinies, tabellen, indicatieve rentepercentages, rekenhulpen en verslagen. Deze informatie is verzameld door BNP Paribas op grond van door ons als betrouwbaar geachte bronnen. Aangezien RBS echter niet altijd dergelijke informatiebronnen in eigen beheer heeft, kunnen wij de juistheid, volledigheid, actualiteit en kwaliteit van deze bronnen niet garanderen, noch de beschikbaarheid op ieder willekeurig tijdstip van de op de website geleverde data en overige informatie en accepteren hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. De meningen, verklaringen of voorstellingen van zaken op deze website zijn niet noodzakelijkerwijs de mening van BNP Paribas. Alle prijsinformatie is slechts indicatief en kan met tijdsvertraging worden gepresenteerd. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, sluiten wij ten volle (expliciete of impliciete) garanties, toezeggingen of voorstellingen van zaken uit, dat de website, met inbegrip van doch niet beperkt tot de daarin opgenomen functies, zal worden geüpdatet, dat toegang daartoe zonder onderbrekingen of foutvrij is, dat gebreken zullen worden verholpen of dat ieder of enig onderdeel van de inhoud of het materiaal of de juistheid, beschikbaarheid of volledigheid van de inhoud van de website of enig onderdeel van de inhoud of het materiaal geschikt of beschikbaar is voor gebruik in enig rechtsgebied. Indien u deze website vanuit andere rechtsgebieden dan Nederland gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor naleving van de toepasselijke nationale wetgeving. Wij kunnen de productie of het updaten van de website of enig gedeelte daarvan zonder nadere kennisgeving beëindigen.

 4. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid uit hoofde van contract, onrechtmatige daad, onachtzaamheid of enige wettelijke verplichting (voor zover als toegestaan onder toepasselijke wetgeving) die in verband staat met het gebruik van of de toegang tot deze website, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, eventuele daarop voorkomende fouten of nalatigheden, of, indien de website niet bereikt kan worden, enige handeling of nalatigheid van enige andere partij die betrokken is bij de realisatie van deze website of bij het aan u ter beschikking stellen van de gegevens daarop, of enige andere kwestie met betrekking tot uw toegang tot of de onmogelijkheid van uw toegang tot of het gebruik van de website (waaronder onderbrekingen, verwijdering van bestanden, virussen, fouten, gebreken of enige weigering te presteren, communicatiegebreken, diefstal, vernietiging of ongeautoriseerde toegang) ongeacht of de omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke kwestie binnen de controle vielen van BNP Paribas of enige ander partij die bijvoorbeeld ondersteunende software of diensten verstrekt. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte:

 • economische/financiële schade (inclusief, doch niet beperkt tot, eventueel verlies van inkomsten, gegevens, winsten, contracten, gebruik, mogelijkheden, bedrijfsactiviteiten of verwachte besparingen);
 • schade aan goodwill of reputatie;
 • bijzondere, bijkomstige of vervolgschade of financieel nadeel, geleden of het gevolg van of in verband met uw gebruik van deze website en deze Voorwaarden, zelfs indien een onderdeel van BNP Paribas of enige andere partij omtrent de mogelijkheid daarover was geïnformeerd.
 1. Toegang tot en gebruik van deze website is op eigen risico van de gebruiker en wij garanderen niet dat het gebruik van deze website of daarvan gedownload materiaal geen schade kan toebrengen aan enige bezitting, of anderszins de aan het internet verbonden risico's vermindert of verwijdert, zulks met inbegrip van doch niet beperkt tot verlies van gegevens, infecties door computervirussen, spyware, kwaadaardige software, trojans en wormen. Wij aanvaarden verder geen aansprakelijkheid voor schade of financieel nadeel als gevolg van wijzigingen die zijn aangebracht aan de inhoud van deze website door ongeautoriseerde derden.

 2. Om de waarde van deze website voor haar gebruikers verder te verhogen kunnen wij hyperlinks aanbrengen naar andere websites of resources (die geen onderdeel zijn van BNP Paribas) die u alsdan geheel naar eigen inzicht kunt bezoeken. Van tijd tot tijd kunnen er ook andere websites of resources bestaan (die geen onderdeel uitmaken van BNP Paribas) die hyperlinks bevatten naar deze website, hetgeen zowel met als zonder onze toestemming kan gebeuren. U bevestigt en stemt ermee in dat, aangezien het uw eigen keuze is om dergelijke gelinkte of linkende websites te bezoeken, wij geen verantwoordelijk dragen voor de beschikbaarheid van dergelijke externe websites of resources en dat dergelijke externe websites of resources niet namens ons door de betreffende provider beschikbaar worden gesteld, ongeacht de vraag of wij toestemming hebben gegeven voor het bestaan van dergelijke hyperlinks naar onze website, en dat wij geen beoordeling maken of onze steun uitspreken of anderszins direct of indirect verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor (i) het privacybeleid van dergelijke websites, (ii) de inhoud van dergelijke websites, inclusief (doch niet beperkt tot) advertenties, inhoud, producten, goederen of ander materiaal of diensten op of beschikbaar via dergelijke websites of resources, of (iii) het gebruik door anderen van deze websites of resources, noch voor enige schade, financieel nadeel of strafbare feiten die worden veroorzaakt of beweerdelijk worden veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het afgaan op dergelijke advertenties, inhoud, producten, goederen of overig materiaal of diensten zoals deze beschikbaar zijn op dergelijke externe websites of resources.

 3. Bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing voor zover de toepasselijke wetgeving dergelijke beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor bijkomende of gevolgschade niet toestaat.

Persoonlijke gegevens

 1. Wij mogen uw informatie gebruiken en delen met andere onderdelen van BNP Paribas om ons en hen te helpen om:
 • financiële en verzekeringsrisico's te bepalen;
 • schulden te verhalen;
 • cliëntenrelaties, diensten en systemen te ontwikkelen;
 • criminaliteit te voorkomen en op te sporen.
 • Uw informatie omvat tevens de informatie over uw transacties maar zal geen gevoelige informatie omvatten, zoals gerechtelijke, medische of raciale informatie.

In bepaalde omstandigheden kunnen wij uw informatie bekend maken aan derden buiten BNP Paribas, zoals:

 • wanneer wij uw toestemming daarvoor hebben; of
 • wanneer dit ons vrij staat of wij daartoe verplicht zijn onder de wet.

U heeft het recht gratis informatie op te vragen over de bekendmaking van uw informatie aan derden en u hebt het recht om gratis alle informatie die u betreft te wijzigen en te verbeteren. Om deze rechten uit te oefenen, kan u BNP Paribas contacteren: BNP Paribas, Postbus 10042, 1001 EA Amsterdam, tel: 020-550 1150.

Intellectuele Eigendom

 1. Behoudens voor zover uitdrukkelijk anders is bepaald, berusten alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website uitsluitend bij BNP Paribas.

Onder intellectuele eigendomsrechten wordt mede verstaan auteursrechten. Reproductie in enige vorm van enig onderdeel van de inhoud van deze website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden, behoudens voor het maken van telkens een enkele kopie of een uittreksel louter voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en op voorwaarde dat alle auteursrechtelijke vermeldingen en vermeldingen in verband met andere intellectuele eigendomsrechten, die in deze materialen of op de website zijn opgenomen of beschreven, met de inhoud behouden blijven.

Onder intellectuele eigendomsrechten wordt ook verstaan merkrechten. De website bevat tal van geregistreerde en niet geregistreerde merken die eigendom zijn van BNP en onderdelen van BNP. Deze merken zijn inclusief doch niet beperkt tot het 'BNP Paribas logo´, 'BNP Paribas', en 'BNP'. Bij twijfel of het een merk betreft van BNP of een onderdeel kunt u ter opheldering contact opnemen met : BNP Paribas, Postbus 10042, 1001 EA Amsterdam, tel: 020-550 1150.

Advies

 1. De inhoud van deze website is niet bestemd voor noch levert deze enig financieel-, beleggings-, of professioneel advies en niets op de pagina's van deze website dient op enige wijze te worden opgevat als een aanbieding of levering van financieel, beleggings- of ander professioneel advies. De toegang tot de website of het ophalen van op de website geplaatste informatie door een gebruiker betekent niet dat die gebruiker daarmee cliënt wordt van BNP of enig onderdeel van BNP Paribas. U dient met name advies in te winnen bij een gekwalificeerd expert voordat u een beleggingsbesluit neemt.

 2. BNP Paribas of enig onderdeel van BNP Paribas kan financiële instrumenten aankopen of verkopen of posities aanhouden (zowel long als short) die betrekking hebben op of afgeleid zijn van de hierin beschreven producten. Dit kan van invloed zijn op de waarde van de producten. De website neemt geen individuele beleggingsdoelstellingen of de financiële situatie of bijzondere behoeften van individuele gebruikers in aanmerking. De op deze website beschreven financiële instrumenten kunnen ongeschikt zijn als beleggingsinstrument voor een gebruiker. Verder kunnen aan de aankoop van deze instrumenten risico's zijn verbonden. Informatie omtrent het rendement van een f financieel instrument of een onderliggende waarde is altijd gebaseerd op wat deze in het verleden heeft gedaan. De historische prijsontwikkeling van een financieel instrument of onderliggende waarde vormt op geen enkele wijze een basis voor de verwachting van het toekomstige rendement of een garantie omtrent toekomstig rendement of prijsontwikkeling.

 3. De op deze website vermelde waarden en prijzen omtrent een bepaald effect of financieel instrument of onderliggende waarde geeft niet noodzakelijk de werkelijke waarde of beschikbare prijs weer op de betreffende markt op het moment dat een gebruiker de intentie heeft om een bepaald effect of bepaalde valuta te kopen of te verkopen. De op deze website vermelde waarden en prijzen houden geen rekening met de omvang van een transactie. Dit betekent dat de omvang van een bepaalde transactie kan resulteren in afwijkende waarden en prijzen.

 4. BNP Paribas verstrekt op generlei wijze enige garantie, aanbeveling, voorstelling van zaken of toezegging omtrent (a) de geschiktheid van de op de website gepresenteerde financiële instrumenten voor de belegger; (b) de fiscale of boekhoudkundige consequenties van een belegging in de gepresenteerde financiële instrumenten; (c) het toekomstig rendement van onderliggende waarden en financiële instrumenten

 5. Beleggers dienen alle risico's zorgvuldig af te wegen voordat zij beleggen in financiële instrumenten en zij dienen (waar nodig) onafhankelijke financiële adviseurs en/of juridische, boekhoudkundige, belasting- en overige adviseurs te raadplegen voordat zij beleggen in de financiële instrumenten.

 6. Toegang tot de website of het gebruiken van op de website geplaatste informatie door een gebruiker betekent niet dat die gebruiker cliënt wordt BNP Paribas of enig onderdeel van BNP Paribas. Bovendien hebben BNP Paribas en onderdelen van BNP Paribas geen enkele verplichting of verantwoordelijkheid jegens enige gebruiker van de website. Met name wordt er geen overeenkomst afgesloten omtrent de verstrekking van informatie tussen hetzij BNP Paribas of enig onderdeel van BNP Paribas en de gebruiker.

Wijzigingen aan de website

 1. De inhoud van deze website inclusief deze Voorwaarden kunnen door ons zonder kennisgeving worden gewijzigd en BNP Paribas is niet verplicht verouderde informatie op de website te verwijderen of deze uitdrukkelijk te markeren als verouderde informatie. Wij wijzen erop dat u niet dient aan te nemen dat de inhoud van deze website altijd actueel is of bijgewerkt, en de inhoud dient ook niet te worden gebruikt als vervanging voor uw onafhankelijke oordeelsvorming. U dient eventuele op deze website geplaatste publicaties of disclaimers aandachtig te lezen en in u op te nemen. Het verdient aanbeveling om de publicaties of disclaimers geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Telefoongesprekken

 1. Alle communicaties (inclusief telefoongesprekken) tussen u en ons kunnen door ons worden opgenomen, binnen de limieten van het toepasselijke recht. Wij zullen u van tevoren informeren dat het gesprek zal worden opgenomen. Dergelijke opnames zijn onze eigendom en gelden, tenzij sprake is van een kennelijke fout, als uitsluitend bewijs van de opgenomen communicatie en kunnen worden gebruikt als bewijsmateriaal bij eventuele geschillen. Indien u soortgelijke opnames heeft gemaakt krijgen deze dezelfde status toegewezen. De telefoongesprekken zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk. Internet communicaties

 2. Teneinde de veiligheid van haar systemen te waarborgen, medewerkers te beschermen en fraude en andere strafbare feiten op te sporen behoudt BNP Paribas het recht voor, binnen de limieten gesteld door het toepasselijke recht, alle internet communicaties te monitoren, inclusief alle web- en e-mail verkeer, in en uit haar domeinen. Monitoren heeft als doel het kunnen leveren van bewijs onder andere ten aanzien van interpretatieverschillen of onenigheid met betrekking tot de inhoud van het telefoongesprek, (fraude)onderzoek en opsporing, evalueren van de kwaliteit van de dienstverlening en trainings-, coachings- en beoordelingsdoeleinden. De interne communicaties zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk.

 3. Een "cookie" is een klein tekstbestand dat een website op uw computer plaatst zodat uw computer later over bepaalde informatie beschikt. Cookies worden vrij algemeen gebruikt op het internet en vormen geen gevaar voor uw computer. De cookies op deze website worden versleuteld en gebruikt voor authenticatie en autorisatie. Cookies worden ook gebruikt om de toegangsconfiguratie en voorkeuren van de gebruiker vast te leggen en als markering zodat wij kunnen zien of wij u al eerder gevraagd hebben om aan een online marktonderzoek deel te nemen en te verhinderen dat u telkens wanneer u deze website bezoekt dezelfde vragenlijst in moet vullen. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie die anderen over u kunnen lezen of begrijpen, zoals naam of rekeningnummers. Wij zullen u vooraf toestemming vragen voor het gebruik van cookies. U kunt ten alle tijden uw instellingen via uw browser wijzigingen, zodat u alsnog toestemming verleent voor het gebruik van cookies of juist het gebruik hiervan niet wil toestaan. Zie de helpfunctie van uw browser voor nadere informatie. Wij wijzen erop dat sommige onderdelen van onze website wellicht niet correct werken indien u cookies weigert.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en het gebruik van cookies raadpleeg de Privacy Statement op onze website.

Verenigde Staten

 1. ONDER GEEN OMSTANDIGHEDEN VORMT DE INFORMATIE OP DE WEBSITE EEN AANBIEDING TOT VERKOOP OF EEN UITNODIGING VOOR EEN AANBIEDING TOT AANKOOP NOCH VINDT ER ENIGE VERKOOP VAN DEZE FINANCIËLE INSTRUMENTEN PLAATS IN DE VERENIGDE STATEN OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED WAAR DERGELIJKE AANBIEDING OF UITNODIGING OF VERKOOP ONRECHTMATIG ZOU ZIJN. MET NAME ZIJN EN WORDEN DE FINANCIËLE INSTRUMENTEN NIET GEREGISTREERD ONDER DE U.S. SECURITIES ACT VAN 1933, ALS GEWIJZIGD, (DE SECURITIES ACT) OF DE FINANCIËLE INSTRUMENTENWETGEVING VAN ENIGE STAAT VAN DE VERENIGDE STATEN OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED EN DE FINANCIËLE INSTRUMENTEN MOGEN NIET WORDEN AANGEBODEN OF VERKOCHT BINNEN DE V.S. OF AAN, OF TEN BEHOEVE VAN OF VOOR REKENING VAN U.S. PERSONEN (ALS GEDEFINIEERD IN REGULATION S VAN DE SECURITIES ACT) BEHOUDENS UIT HOOFDE VAN EEN VRIJSTELLING VAN OF ALS ONDERDEEL VAN EEN TRANSACTIE DIE NIET ONDERWORPEN IS AAN DE REGISTRATIEVERPLICHTINGEN VAN DE SECURITIES ACT EN OVERIGE TOEPASSELIJKE STAATS- OF NATIONALE FINANCIËLE INSTRUMENTENWETGEVING.

 2. DE OP DEZE WEBSITE VERMELDE INFORMATIE MAG NIET WORDEN DOORGESTUURD OF VERSPREID AAN ENIG ANDER PERSOON EN MAG NIET OP ENIGE WIJZE WORDEN GEREPRODUCEERD EN MET NAME NIET WORDEN DOORGEZONDEN AAN ENIG U.S. PERSOON OF AAN ENIG U.S. ADRES. IEDERE GEHELE OF GEDEELTELIJKE DOORZENDING, VERSPREIDING OF REPRODUCTIE VAN DERGELIJKE INFORMATIE IS ONGEAUTORISEERD. NIET-NALEVING VAN DEZE RICHTLIJNEN KAN LEIDEN TOT SCHENDING VAN DE SECURITIES ACT OF DE TOEPASSELIJKE WETGEVING VAN ANDERE RECHTSGEBIEDEN.

 3. Door te klikken op "Naar de website" hieronder en u toegang te verschaffen tot de informatie op de website wordt u geacht een Nederlandse ingezetene te zijn en geen U.S. persoon en dat u zich niet bevindt in de V.S., haar gebieden en bezittingen (inclusief Puerto Rico, de U.S. Maagdeneilanden, Guam, Amerikaans Samoa, Wake Island en de Noordelijke Mariana Eilanden), enige Staat van de Verenigde Staten of het District of Columbia en dat u geautoriseerd bent om de informatie te ontvangen waarnaar op de website wordt verwezen.

Frankrijk en Nederland

 1. De informatie op deze website wordt gepresenteerd of is goedgekeurd voor de doeleinden van artikel L.533-12 van de Franse Monetary and Financial Code door BNP Paribas.

De websites www.afm.nl en www.amf-france.org van respectievelijk de AFM en de AMF bevatten een breed pakket aan informatie dat van bijzonder belang is voor beleggers en mogelijke beleggers, en bieden toegang tot de registers de AFM en de AMF. Met betrekking tot dergelijke lichamen kan het regulatoire stelsel dat de rechten van beleggers regelt verschillen van dat van Nederland of Frankrijk. Beleggers en potentiële beleggers kunnen evenwel recht hebben op soortgelijke bescherming in het rechtsgebied waar de betreffende entiteit opgericht of gevestigd is.

Beleggingsdiensten

 1. Via deze website worden geen beleggingsdiensten verleend en/of beleggingsactiviteiten verricht zoals bedoeld in de Nederlandse Wet op het financieel toezicht of de Franse Monetary and Financial Code.

Overige Belangrijke informatie

 1. De op deze website opgenomen informatie en meningen vormen onder enige toepasselijke regelgeving geen openbare aanbieding of een aanbieding tot verkoop of een uitnodiging voor een aanbieding tot aankoop van financiële instrumenten of enig advies of aanbeveling met betrekking tot dergelijke financiële instrumenten of een voorstelling van zaken dat enige beleggingsstrategie of bepaalde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. De op deze website geplaatste informatie kan het oordeel zijn van bepaalde personen.

 2. Deze website bevat mogelijk bepaalde "toekomstgerichte verklaringen" hetgeen herkenbaar is aan het gebruik van toekomstgerichte terminologie zoals "verwachten", "schatten", "voorzien", "anticiperen", "dient", "is van plan", "plant", "waarschijnlijkheid, "target", "doel", "oogmerk", "zal", "trachten", "vooruitzicht", "optimistisch", "verwachtingen" , en soortgelijke uitdrukkingen of variaties op dergelijke uitdrukkingen.

 3. De op deze website gepresenteerde informatie is onderworpen aan en dient te worden gelezen in samenhang met alle overige openbaar beschikbare informatie, inclusief, waar van toepassing, alle door BNP Paribas of onderdelen van BNP Paribas gepubliceerde stukken waarmee nadere informatie openbaar wordt gemaakt. Met name worden de voorwaarden van een product beheerst door de toepasselijke stukken waarmee dergelijke voorwaarden worden vastgesteld. In geval van tegenstrijdigheden tussen de informatie op de website omtrent een bepaald financieel instrument en de voorwaarden zoals die zijn uiteengezet in of nader worden bepaald op grond van de stukken waarin de voorwaarden van uitgifte of overeenkomst worden bepaald, zijn de aldus nadere gespecificeerde of bepaalde voorwaarden leidend. Personen die op enig moment financiële instrumenten verwerven dienen dit louter te doen op grond van hun eigen oordeel omtrent de verdiensten of de geschiktheid van de financiële instrumenten voor hun persoonlijke doeleinden en alleen op grond van informatie zoals is opgenomen in de openbaar toegankelijke informatie, een en ander nadat zij professioneel advies hebben ingewonnen, als van toepassing of noodzakelijk, en daarbij niet zijn afgegaan op de hierin opgenomen informatie. Meer in het bijzonder verstrekken RBS en RBS N.V. geen belastingadvies. Beleggers dienen hun eigen belastingadviseurs te raadplegen over de belastinggevolgen van de op de website vermelde financiële instrumenten. Belastingdruk en belastinggrondslag kunnen veranderen. De informatie is niet toegesneden op enige belegger in het bijzonder en vormt geen individueel beleggingsadvies.

 4. U dient zelf na te gaan of een bepaalde beleggingsstrategie of de aankoop of verkoop van enig beleggingsproduct voor u geschikt is gelet op uw eigen beleggingsbehoeften, doelstellingen en financiële omstandigheden. Vragen omtrent de geschiktheid van een belegging voor uw specifieke financiële en belastingsituatie dienen te worden voorgelegd aan uw financiële en belastingadviseurs. Bepaalde op de website vermelde beleggingsstrategieën en beleggingsproducten staan wellicht niet open of zijn niet geschikt voor iedere persoon.

 5. Informatie op deze website omtrent in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Waarde en inkomen van op deze website vermelde producten kunnen zowel dalen als stijgen en beleggers ontvangen mogelijk minder terug dan zij hebben ingelegd. In het meest negatieve geval gaat de hele inleg van beleggers verloren.

 6. Aan de aankoop van producten kunnen risico's zijn verbonden. Beleggers dienen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen goed kennis te nemen van de relevante prospectussen, inclusief eventuele supplementen en definitieve voorwaarden, die beschikbaar zijn op de website. In deze documenten zijn onder meer de risico´s beschreven. . Tenzij anderszins vermeld is de eventuele prijsinformatie op deze website slechts indicatief en onderworpen aan veranderingen en vormt dit geen aanbieding tot handel noch is deze informatie geschikt om beleggingsbeslissingen op te baseren.. Tenzij anderszins vermeld zijn de vermelde prijzen exclusief belastingen en leveringskosten, belastingen of andere kosten.

 7. De informatie of nog te publiceren informatie op deze website en de via deze website beschikbaar gestelde of nog beschikbaar te stellen informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geplaatst op deze website.. Geen rechten kunnen worden ontleend aan financiële informatie die is gepubliceerd of nog wordt gepubliceerd op deze website, of beschikbaar is gesteld of nog beschikbaar wordt gesteld via deze website, waaronder alle rechten ter zake van de juistheid en volledigheid van dergelijke informatie.

Algemene informatie

Op sommige pagina's worden alle Tweets van Nico Bakker, Royce Tostrams, Jim Tehupuring en Guy Boscart weergegeven. BNP Paribas heeft geen selectie van deze Tweets gemaakt. Nico Bakker, Royce Tostrams, Jim Tehupuring en Guy Boscart zijn onafhankelijke analisten. BNP Paribas is met elk van deze personen of een aan deze personen gelieerde onderneming afzonderlijk een samenwerkingsverband aangegaan waarin in ruil voor een vaste financiële vergoeding analyses worden verzorgd en/of bepaalde promotionele activiteiten worden verricht. De hoogte vande vergoeding staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met de aanbevelingen of standpunten (onder andere via Twitter) van Nico Bakker, Royce Tostrams, Jim Tehupuring, Guy Boscart of een aan deze personen gelieerde onderneming of persoon. BNP Paribas kan van tijd tot tijd producten uitgeven of producten hebben uitgegeven die dezelfde onderliggende waarden kunnen hebben als de financiële instrumenten genoemd door Nico Bakker, Royce Tostrams, Jim Tehupuring of Guy Boscart. BNP Paribas heeft echter geen enkele betrokkenheid bij, op welke manier dan ook, invloed op, zeggenschap over of inspraak in de totstandkoming van de analyses of aanbevelingen van of namens Nico Bakker, Royce Tostrams, Jim Tehupuring, Guy Boscart of een aan deze personen gelieerde onderneming of persoon. Hun analyses en/of aanbevelingen kunnen op elk moment veranderen. BNP Paribas is niet verantwoordelijk voor de volledigheid, juistheid, actualiteit en geschiktheid voor welke doeleinden dan ook en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met de Tweets dan wel andere activiteiten van Nico Bakker, Royce Tostrams, Jim Tehupuring, Guy Boscart of een aan deze personen gelieerde onderneming of persoon dan wel het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website waarop de Tweets verschijnen.

Nico Bakker, Royce Tostrams, Jim Tehupuring, Guy Boscart of een aan deze personen gelieerde onderneming of persoon kunnen privé dan wel zakelijk een positie hebben in onderstaande onderliggende waarden dan wel onderstaande financiële instrumenten gerelateerd aan de onderliggende waarden die aan de orde komen in hun tweets.

De informatie op deze pagina's is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel en te bespreken met uw beleggingsadviseur. U wordt aangeraden professioneel advies in te winnen over uw financiële, fiscale, juridische en overige omstandigheden alvorens tot beleggen over te gaan. Het doen van beleggingen brengt bepaalde risico's met zich mee, zoals marktrisico's, kredietrisico's en liquiditeitsrisico's. Beleggers dienen zich ervan te vergewissen dat zij de aard van al deze risico's begrijpen voordat zij een beleggingsbeslissing nemen. De Tweets zijn niet bedoeld voor de distributie of het gebruik door klanten of, enig persoon of entiteit in een jurisdictie of land waarin een dergelijke distributie of gebruik in strijd is met lokale wet- en regelgeving.

Afdwingbaarheid

 1. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden omtrent gebruik en toegang tot deze website als onafdwingbaar wordt beschouwd tast zulks niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen aan en alsdan zal deze bepaling worden vervangen door een afdwingbare bepaling die zo dicht mogelijk de bedoeling van de onafdwingbare bepaling benadert.

Toepasselijk recht

 1. De Voorwaarden van deze website worden beheerst door het recht van Frankrijk en eventuele geschillen in verband met deze website zijn exclusief onderworpen aan de jurisdictie van de Franse rechtbank.

Registratiegegevens

 1. BNP Paribas SA is geregistreerd bij de Franse Kamer van Koophandel onder nummer 662 042 449. Plaats van vestiging: 16 boulevard des Italiens, 75009 Parijs, Frankrijk. BNP Paribas Fortis SA/NV (Nederland) is geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer: 57794960. Plaats van vestiging: Postbus 10042, 1001 EA Amsterdam.

Kennisgeving aan Cliënten

 1. Teneinde de overheid te assisteren bij haar strijd tegen terrorisme en witwaspraktijken zijn alle financiële instellingen bij wet verplicht informatie te verkrijgen, te controleren en vast te leggen omtrent ieder persoon die een verdachte transactie verricht.

© 2015 BNP Paribas S.A. Alle rechten, behalve indien expliciet toegekend, worden voorbehouden.

BNP Paribas is een Franse bank en is statutair gevestigd aan 16 boulevard des Italiens, 75009 Parise, Frankrijk (RCS number : 662 042 449). BNP Paribas staat in Frankrijk onder toezicht van de ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) en de AMF (Autorité des Marchés Financiers) en haar activiteiten in Nederland vallen onder het gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten ("AFM")

Door te accepteren, bevestigt u een inwoner te zijn van Nederland, geen Amerikaanse nationaliteit te hebben, dan wel niet te kwalificeren als U.S. persoon onder Amerikaans recht, en akkoord te gaan met de voorwaarden.